neomodal

Neomodal korsats - et bidrag til det 20. århundredes musikteori

 

(2016-2017)

 

Summary: Neomodal choral style - a contribution to 20th century music theory

Establishing a ground for structural and stylistic principles in a historical and analytical reading of early to mid 20th century modal tendencies in choral composition based on elements from modal theory in the pre-classical repertoire. Furthermore the project aims to establish a pedagogical approach to a neomodal composition style.

 

Kort formålsbeskrivelse

At etablere et musikteoretisk grundlag for historisk og analytisk tilgang til det 20. århundredes modale kormusik samt en herpå hvilende pædagogisk/kunstnerisk neomodal satsteknik gennem:

 

En videnskabelig publikation af et historisk-analytisk studium af det 20. århundredes modale kormusik

En lærebog i neomodal korsats som konkret pædagogisk kompositionsteknik

En række korsatser, som udfolder de neomodale principper i konkret kunstnerisk form

 

Projektbeskrivelse

Dette projekt søger at tilvejebringe et musikteoretisk grundlag for at komponere korsats i en såkaldt neomodal stil.

 

Begrebet er afledt af neoklassisk og modal og refererer til en undergenre i neoklassik, som griber tilbage til førklassiske principper, og som derfor mere præcist kunne kaldes neorenæssance.

 

Projektet tager afsæt i en række satsteknikkurser for kandidatstuderende, som jeg har afholdt i min stilling som ekstern lektor ved Københavns Universitet i perioden 2010-2015.

 

Motivationen for at tilvejebringe et sådant stilgrundlag for disciplinen satslære er dels historisk, dels analytisk og dels pædagogisk.

 

Historisk motivation

Den historiske motivation udspringer af renæssancemusikken og den kirketonale harmoniks indflydelse i musikken i det tyvende århundrede - og denne indflydelses opblanding med andre tendenser til at frigøre de musikalske parametre fra den klassisk-romantiske tradition og dur-mol-regimet.

 

Hertil kan bl.a. regnes impressionisme, ekspressionisme, konstruktivisme, fauvisme og jazz. Der er tidligere dannet satstekniske principper, som refererer til flere af disse stilarter, som ofte betegnes som “fritonal” eller “modal”.

 

Principperne for “neomodal” sats adskiller sig fra disse ved at have en historisk referenceramme af tidlig musik fra før dur-mol-tonalitetens gennembrud.

 

Analytisk motivation

Den analytiske motivation er ønsket om at skabe et musikteoretisk system, som giver et nyt værktøj til forståelse af stilelementer i moderne musik, som normalt enten søges tillempet en ikke-adækvat klassisk begrebsramme eller beskrives snævert ud fra en konkret personalstil.

 

Pædagogisk motivation

Den pædagogiske motivation kommer fra den praktiske tilgang til at komponere en korsats, som er en meget udbredt brugskunstform hos kordirigenter og organister, men som hidtil har savnet et systematisk grundlag.

 

Traditionelt er man henvist til at udvikle sin egen personlige stil på baggrund af først en række klassiske eller rytmiske stilarter, lært i uddannelsesforløbet, og dernæst en personlig “aflæring” eller tillempning af samme stilarter.

 

Her er det mit håb at kunne bidrage med en konkret udformet tilgang til et moderne stilgrundlag, udfoldet både videnskabeligt, pædagogisk og kunstnerisk.

 

Det satstekniske greb er en kombination af kirketonal harmonisering med en moderne firklangsbaseret fritonal sats, men ikke forstået som firklange, derimod som multiple lag af treklange. I den forstand indeholder f.eks. en sædvanlig firklang i grundform to treklange, hvor de to midterste toner er fællestoner.

 

Denne tolkning åbner for en modal opfattelse af samklangen og dens harmoniske omgivelser, som ikke hviler på det klassiske dissonansbegreb eller en centraltonebaseret affinitetslære.

 

Det nye greb er i grundtræk en opfattelse af samklangen som flere samtidige akkorder med forskellige modale tendenser, som kan begrunde dens videreførelse til et nyt kompleks af klange.

 

Som det sømmer sig for en musikteori skal neomodal korsats ledsages af analyser af konkrete korværker, som kan vise, at den nye teoretiske ramme åbner for en frugtbar læsning af såvel kompositionsteknik som kunstneriske kvaliteter.

 

Analyserne inddrager et korpus af værker af komponister fra første halvdel af det 20. Århundrede, heriblandt Carl Nielsen og en gruppe af hans yngre samtidige danske komponister, Benjamin Britten, Hugo Distler, Paul Hindemith, Francis Poulenc, Maurice Duruflé, Knut Nystedt, Ingvar Lidholm og Olivier Messiaen.

 

Produkt og videre forløb

Målet er som nævnt at konkretisere projektet i tre dele:

 

1. En videnskabelig publikation af et historisk-analytisk studium af det 20. århundredes modale kormusik

2. En lærebog i neomodal korsats som konkret pædagogisk kompositionsteknik

3. En række korsatser, som udfolder de neomodale principper i konkret kunstnerisk form

 

Med den videnskabelige publikation - på dansk og engelsk i f.eks. Danish Musicology Online (http://www.danishmusicologyonline.dk/index.html) og/eller Music Theory Online (http://www.mtosmt.org/index.php) sættes fokus på emnet som forskningsområde.

 

Lærebogen er en systematisk opfølgning og udarbejdelse af det materiale, som jeg har tilvejebragt gennem seks års arbejde som underviser i kompositionsteknik og satslære ved Københavns Universitet. Lærebogen rettes mod undervisning ved universitetets musikuddannelser samt gymnasiets A-niveau, organist- og korlederuddannelser.

 

Den kunstneriske udfoldelse af projektet i form af en række kompositioner har til formål dels at vise frugtbarheden af den teoretiske tilgang, dels at udvide et i forvejen meget efterspurgt repertoire og tjene som inspiration til samt højnelse af kvaliteten i en fortsat udvidelse heraf. Det påtænkes at indlede et samarbejde med et kor om indspilning af de nye kompositioner samt evt. en koncertrække.

 

En stærk vægtning af den danske og nordeuropæiske musik er med til at kaste nyt lys på et repertoire med et stort og hidtil forholdsvis uopdyrket regionalt potentiale, både med bidraget til den historiske og analytiske forskning og med det pædagogiske og kunstneriske materiale og repertoriefornyelsen, som kan komme musik- og kulturlivet til gode.

 

Referencer til forstudier

HMVA04395U Musikvidenskab: KA satslæreemne: Neomodal korsats: https://kurser.ku.dk/archive/2014-2015/course/HMVA04395U

 

HMVA04323U Musikvidenskab: Analyseemne: Det 20. århundredes kormusik: https://kurser.ku.dk/archive/2014-2015/course/HMVA04323U

 

Det glemte danske kormirakel: http://christianhildebrandt.dk/research/the%20danish%20choral%20miracle.html

 

 

 

Projektet er støttet af

Copyright © Christian Hildebrandt 2014